Türkmenistan  Ykjam laminat- ykjam kabinet

Türkmenistan Ykjam laminat- ykjam kabinet

 Türkmenistan  Ykjam laminat- ykjam kabinet

 Türkmenistan  Ykjam laminat- ykjam kabinet Gurluşyk pudagynda möhüm material bolan ykjam kabin wc-duş kabinalary giňden ulanylýar. mekdepler, hassahanalar, zawodlar, umumy ýaşaýyş jaýlary, syýahatçylyk desgalary, sport zallary, benzin we dynç alyş desgalary, söwda merkezleri; önümleri gaty giňden halaýar.
arassalamak aňsat, arassaçylyk, ýer tygşytlamak üçin örän peýdaly, binalarda diwarlaryň we keramikanyň bahasy arzanlaýar, statik taýdan binalara az ýük getirýär.


 Türkmenistan  Ykjam laminat- ykjam kabinet

  Ykjam laminat- ykjam kabinet

Reňk opsiýalary gaty uly, her binagärlik taslamasy aýratyn surat goşýar.

WC-SHOWER KABINLERINI COM GÖRNÜŞLI LAMINATY:


     Gurluşyk pudagynda möhüm material bolan ykjam kabin Wc-duş kabinalary giňden ulanylýar. Mekdepler, hassahanalar, zawodlar, umumy ýaşaýyş jaýlary, syýahatçylyk desgalary, sport zallary, ýangyç bekedi we


Dynç alyş desgalary, söwda merkezleri; önümleri gaty gowy görýär.

             Arassalamak aňsat, arassaçylyk, ýer tygşytlamak gaty peýdaly, binalarda diwarlaryň we keramikanyň bahasy arzanlaýar, statik taýdan binalara az ýük getirýär.

            Reňk opsiýalary gaty uly, her binagärlik taslamasy aýratyn şekil goşýar.PANEL:

Kab beýikligi (Panel + aýak beýikligi) adaty. 195-200 sm aralygynda üýtgeýär.

Boýy 10 ýa-da 15 sm

183 sm plastinka beýikligi

 

aýy:

Aýaklar poslamaýan polatdan ýa-da alýuminden öndürilýär.

Aýaklary 10-15 sm sazlap bolýar.


 

gulp:

Süýşýän gulp, aýlaw we poslamaýan polat gulp ulgamlary bar.

Rotary gulplarda ýaşyl we gyzyl doly boş görkezijiler bar. Bu mehanizm, kabinanyň işiniň bardygyny ýa-da ýokdugyny görkezýär.

 

 MENTEŞELER:

Çeňňekler poslamaýan polatdan we alýuminden öndürilýär.Gurnamak ýörite gurnama nurbatlar bilen ýasalýar.

Çeňňekler öz-özüni ýapmak aýratynlygy bilen ýörite düzülendir.

 

ASKILAR:

Asyjylar poslamaýan polatdan we alýuminden öndürilýär. Gurmak ýörite nurbatlar bilen ýasalýar.

 

TUTAMAKLAR:

Turbalar poslamaýan polatdan we alýuminden öndürilýär. Specialörite berkidiji nurbatlar bilen oturdylýar. Her gapyda 1 ulanylýar. Islege görä öň ýa-da arka oturdylýar.

 

gapylary:

Gapynyň ugurlary içerde (Sag we Çep). Diňe maýyplaryň kabinet gapylary daşarda açylýar.

Gapynyň ganatlary 55-58-60-63-65-68-70 sm aralykda. Maýyp gapylaryň ganatlary 90 sm.

 

VİDALAR:

Gurnamak üçin ulanylýan nurbatlarymyzyň hemmesi 304 hili poslamaýan polatdan ýasaldy.

 

ALUMINUM GÖRNÜŞLERI:

            U profil diwara birikmek üçin ulanylýar, gapylar üçin 2 sany Bini profil ulanylýar, bir tarapdan diwar ýok ýerlerde burç gaýdyp geliş tertibi ulanylýar. Sözbaşy profil ulgamyň ýokarsynda ulanylýar.

 

KABIN MODELLERI:

 

KORAL MODEL WC-SHOWER KABINI

            Merjen modeli; 304 hili poslamaýan polat gulp, tutawaç, aýak we asma we poslamaýan ilikleri ulanýan ulgam. Bir-biriniň üstünden düşýän profil, Merjen-profil modeliniň gapy panelinde ulanylýar.

PLATINUM MODEL WC-SHOWER KABINI

            “Platinum Model” -i kärdeşlerinden tapawutlandyrýan iň möhüm aýratynlyk, gulplama ulgamynyň 304 hili poslamaýan polat bolmagydyr. Polat ilikleriň ulanylýan modelinde aýak we asma poslamaýan polatdyr.

 Modeliň tertibi gapy paneli kombinasiýasynda ulanylýar.

SAPPHIRE MODEL WC-SHOWER KABINI

            Gapy paneliniň kombinasiýasy ýüz däl bolansoň, köplenç zawodlar we ýangyç guýulýan stansiýalar ýaly taslamalarda ulanylýar. Alýumininde gulplar, ilikler, aýaklar we profiller ulanylýar.

EMERALD MODEL WC-SHOWER KABINI

            304 hili poslamaýan polat gulplary, aýaklary we asgyçlary we ilikleri ulanýan “Emerald” modeliniň gapy paneli kombinasiýasynyň iki görnüşi bar.